• "AWTOÝOLY" H.J.

  AWTOHYZMATLAR WE SÖWDA MERKEZI

 • TEKERIŇ DEŇAGRAMLYLYGY.

  SIZIŇ TEKERLERIŇIZ ÝOL BILEN SIZIŇ ARAŇYZDA ÝERLEŞÝÄR. OLAR SIZIŇ ULAGYŇYZYŇ ZERUR HOWPSUZLYK AÝRATYNLYGYDYR.

 • DÜNÝÄ BELLI BRENDLER.

  MICHELIN, HANKOOK, APOLLO, WESTLAKE, MOBIL 1, FIL FILTER, MUTLU BATTERY, YIGITAKU BATTERY

 • MOTOR WE SAZLAMALAR.

  ULAGYŇ ESASY IDEGI HATARDAN ÇYKMALARYŇ WE GYMMAT BAHALY MEHANIKI BEJERIŞ IŞLERINIŇ ÖŇÜNI ALYP BILER.

 • ÝAG ÇALYŞMAK

  MOTOR ÝAGYNYŇ GÖRNÜŞI WE ONY NÄÇE WAGTDAN ÇALYŞÝANDYGYŇYZ ULAGYŇYZYŇ HYZMAT EDIŞ ÖMRÜNE TÄSIR EDÝÄR.

BAÝ TEJRIBELI ÝOKARY HÜNÄR DEREJELI IŞGÄRLER

Ýokary hünär derejeli tehniki işgärler we söwda maslahatçylary dogry harytlary saýlamaga kömek edýändigine we ýokary hilli hyzmat bilen üpjün edýändigine begenýär.

SÖWDA WEKILÇILIGI

Biz awtomobil söwda senagatyndaky dünýä belli söwda nyşanlarynyň ätiýaçlyk şaýlarynyň tehniki hyzmat enjamlary boýunça resmi söwda wekili.

ÝURDUŇ ÄHLI ÝERINDE ELÝETERLILIK

Häzirki wagtda dünýäniň her künjeginden bazary gowy harytlar bilen üpjün etmäge ygtyýarlygymyz bar. Her welaýatdaky we uly şäherlerdäki edaralara we ammarlara bolan elýeterliligimiz ýurduň islendik ýerini gowy harytlar bilen üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

Awtoýoly Hojalyk Jemgyýeti – BIZ BARADA

Ýene birnäçe ýyldan Awtoýoly HJ awtomobil harytlarynyň we garaž enjamlarynyň hyzmatyny, bölekleýin we lomaý söwda işewürligini ýerine ýetirer.

Awtohyzmatlar we söwda merkezlerimiz.

DÜNÝÄ DEREJELİ MARKALARYMYZA WE HYZMATLARYMYZA, MÜŞDERİLERİMİZE, KÄMİL İŞGÄRLERİMİZE ŞEÝLE HEM İNNOWASİÝA WE NETİJELİLİGE ÜNS BERİP, AWTOULAG PUDAGYŇ AÝRYLMAZ BÖLEGİ BOLAN AWTOŞAÝLARYŇ LOMAÝ WE BÖLEKLEÝİN SATYŞLARY WE OLARA DEGİŞLİ HYZMATLARY ÝERİNE ÝETİRMEKDE ÝURDUMYZDA İŇ ÖŇDE BARYJY HÖKMÜNDE TANALÝAR.

TÜRKMENİSTANDA AWTOULAG PUDAGYNDA ÝOKARY HİLLİ HARYTLARY WE HYZMATLARY ORNAŞDYRYP MÜŞDERİLERE ÝETİRÝÄR

ÝOKARY HILLI HARYTLAR.

Awtoýoly H.J Dünýä derejesinde birinji ýerde ornuny alan markalaryň resmi distribýutory ornunda tanalýar we öz müşderilerine ýokary hilli harytlary amatly bahadan hödürleýär.

 

AWTOULAG ÜÇIN HYZMATLARYMYZ.

Awtoýoly awtohyzmatlar merkezi ýokary derejede ýag çalyşma, wulkanizasiýa, balansirowka, razwal, akkumulýator serwisi, hodowoý bejermek, awtoýuwalga we akssesuarlar bilen bezeg hyzmatlaryny müşderilerimize hödürleýär. Ýokary derejeli we tiz hyzmat isleseňiz, Ussat işgärlerimize ýüz tutuň!

Biziň tejribeli işgärlerimiz köp ýylyň dowamynda müşderilerimize üstünlikli hyzmat berip gelýärler. Işimizde premium hilli serişdeleri we enjamlary ulanýarys. Işimizi öz wagtynda ýerine ýetirip kemsiz ýagdaýynda müşderimize tabşyrýarys.

Müşderi kart sistemasy

7 Gün

Dynç güni ýok

10 Söwda nokatlary

Türkmenistanyň çäginde

Söwda we Hyzmat merkezlerimiz.

1
2
3
4
5
1

Aşgabat

2

Mary

3

Lebap

4

Dasoguz

5

Balkan

© Copyright - AWTOYOLY